11 de Setembre – Any nou Etíop

Etiòpia segueix el seu propi calendari antic, el calendari julià, mentre els altres països de la religió cristiana segueixen el calendari gregorià.


Per explicar els anys el calendari julià, també conegut com a calendari etíop, es basa en el moviment de la terra al voltant del sol. No obstant això, l’establiment dels mesos no té res a veure amb el moviment lunar al voltant del sol. L’any consta de 13 mesos on tots els mesos, menys un, expliquen cadascun amb 30 dies exactes. El mes restant conegut com Pagume, que és un mes de transició entre l’any vell i el nou, compta amb tan sol cinc dies (en anys de traspàs serà de sis dies).
La diferència entre els dos calendaris el gregorià i el julià prové de la manera en què aquests calendaris calculen la longitud de l’any solar i les regles per fixar la “PASQUA”.
L’Emperador Julio Cessar, l’any 46 a. de C., va rebutjar el calendari lunar a favor del calendari solar i va establir un nou calendari (ordenant a l’astròleg egipci Sosigino) conegut com el “Calendari Julià”. L’any solar constava de 365 ¼ dies (365 dies i 6 hores).
D’acord al calendari julià, la terra es mou al voltant del sol més lenta, concretament 11 minuts i 14 segons, en comparació del qual havia calculat posteriorment el Papa Gregorio XIII, que és de 365 dies, 5 hores, 48 minuts i 46 segons.
Per tant, les dates de les estacions i els dies festius religiosos s’endarrerien gairebé un dia per cada 128 anys transcorreguts, fins que el Papa Gregorio XIII va fer una reforma en el calendari julià en 1582. El calendari civil es retardat en deu dies durant la vigència del calendari Julià (1257 anys).
En 1582, el Papa Gregorio XIII va establir el nou calendari, anomenat Gregorià per ser ell el seu promotor. En el mateix any va ordenar que les dates del calendari julià fossin incrementades per deu dies. Per exemple, que el 5 d’octubre s’expliqués com 15 d’octubre.
Abans de l’any 1582, el calendari etíop i europeu eren iguals.
Hi ha una diferència de set o vuit anys entre el calendari etíop i l’europeu.
La base d’aquesta diferència està completament associada amb el dia de l’inici de la nostra era. L’església ortodoxa d’Etiòpia segueix purament la història bíblica del principi del món. El dia del naixement de Jesús Crist va ser, segons l’església, 5500 anys després de la creació del món.
D’altra banda, el monjo romà Dionisio, per computar el dia de l’inici de l’era contemporània, va utilitzar els fets històrics. D’acord a Dionisio, el dia del naixement de Jesús Crist va ser 753 anys després de la fundació de la ciutat de Roma.

 ________________________________________________________________________________________________

11 de Setiembre – Año nuevo Etíope

Etiopía sigue su propio calendario antiguo, el calendario juliano, mientras los demás países de la religión cristiana siguen el calendario gregoriano.

Para contar los años el calendario juliano, también conocido como calendario etíope, se basa en el movimiento de la tierra alrededor del sol. Sin embargo, el establecimiento de los meses no tiene nada que ver con el movimiento lunar alrededor del sol. El año consta de 13 meses, donde todos los meses, menos uno, cuentan cada uno con 30 días exactos. El mes restante, conocido como Pagume que es un mes de transición entre el año viejo y el nuevo, cuenta con tan solo cinco días (en años bisiestos será de seis días).

La diferencia entre los dos calendarios, el gregoriano y el juliano, proviene de la manera en que estos calendarios calculan la longitud del año solar y las reglas usadas para fijar la”PASCUA”.

El Emperador Julio Cesar, en el año 46 a.C., rechazo el calendario lunar en favor al calendario solar. Estableció un nuevo calendario (ordenando al astrólogo egipcio Sosigino) conocido como el “Calendario Juliano”. El año solar constaba de 365 ¼ días (365 días y 6 horas).

De acuerdo al calendario juliano, la tierra se mueve alrededor del sol más lenta, concretamente 11 minutos y 14 segundos, en comparación con el que había calculado posteriormente el Papa Gregorio XIII, que es de 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos.

Por tanto, las fechas de las estaciones y los días festivos religiosos se atrasaban casi un día por cada 128 años transcurridos, hasta que el Papa Gregorio XIII hizo una reforma en el calendario juliano en 1582. El calendario civil se retraso en diez días durante la vigencia del calendario Juliano (1257 años).

En 1582, el Papa Gregorio XIII estableció el nuevo calendario, llamado Gregoriano por ser él su promotor. En el mismo año ordeno que las fechas del calendario juliano sean incrementadas por diez días. Ósea, por ejemplo, que el 5 de octubre se contase como 15 de octubre.

Antes del año 1582, el calendario etíope y europeo eran iguales.

Hay una diferencia de siete u ocho años entre el calendario etíope y el europeo.

La base de esta diferencia esta completamente asociada con el día del inicio de nuestra era. La iglesia ortodoxa de Etiopía sigue puramente la historia bíblica del principio del mundo. El día del nacimiento de Jesús Cristo fue, según la iglesia, 5500 años después de la creación del mundo.

Por otra parte, el monje romano Dionisio, para computar el día del inicio de la era contemporánea, utilizó los hechos históricos. De acuerdo a Dionisio, el día del nacimiento de Jesús Cristo fue 753 anos después de la fundación de la ciudad de Roma.

Deja un comentarioCancelar respuesta

Salir de la versión móvil
%%footer%%